Publish Date: April 16, 2022
Like
Description

Pinging - Professional Community

Mạng xã hội nội bộ trực thuộc Infotech Company

Xây dựng văn hóa gắn bó và cởi mở thông qua một trung tâm tập trung cho hoạt động giao tiếp giữa khách hàng, nhân viên, tài nguyên công ty và đối tác cộng tác.